december 2023

Meranie objemu tuhých telies

Objem tuhého telesa môžeme zistiť viacerými spôsobmi:

  • odmerným valcom
  • odmeraním rozmerov telesa a výpočtom
  • odmeraním hmotnosti telesa, použitím hustoty látky, z ktorej je teleso vyrobené a výpočtom

Meranie odmerným valcom

Do odmerného valca nalejeme kvapalinu, odmeriame jej objem, Objem kvapaliny označíme V_1. Potom do odmerného valca pridáme teleso, odmeriame objem kvapaliny s telesom, označíme ho V_2. Objem telesa určíme výpočtom V=V_2-V_1

Túto metódu môžeme použiť, len ak je teleso z látky, ktorá sa nepoškodí, ak sa ponorí do kvapaliny.

Odmeranie rozmerov telesa a výpočet

Ak má teleso taký tvar, pre ktorý je známy vzorec na výpočet objemu, odmeriame rozmery telesa a dosadíme ich do vzorca pre výpočet objemu.

Kocka

V=a^3

Stačí odmerať jednu hranu kocky.

Kváder

V=a.b.c

Odmeriame tri strany kvádra.

Guľa

V=\frac{4}{3}\pi r^3

Odmeriame priemer gule a predelíme ho dvoma.

Pomocou hustoty látky a hmotnosti

Zo vzorca pre výpočet hustoty vyplýva vzorec pre výpočet objemu, ak poznáme hustotu a hmotnosť:

V=\frac{m}{\rho}

Metódu môžeme použiť, len ak je teleso rovnorodé.