september 2016

Magnetizmus

História

Slovo magnet pochádza z gréckeho μαγνήτης λίθος (magnētēs lithos), čo znamená „magnéziový kameň“. Magnesia bola oblasť v Antickom Grécku, dnešná Manisa v Turecku, kde boli objavené zásoby magnetitu už v antike. Starodávni čínski navigátori boli  prvými  používateľmi magnetických kompasov.

Pokusy 

Sledovali sme správanie magnetov. Zistili sme, že dva magnety sa dvoma dvojicami koncov priťahujú a dvoma odpudzujú.  Ďalej sme zistili, že magnetická strelka, keď sa ustáli, ukazuje stále tým istým smerom a keď sme sa po laboratóriu so strelkou pohybovali, ukazovala tým istým smerom.

Ak by sme sa pozreli do mapy, zistili by sme, že červený koniec magnetickej strelky ukazuje na sever a biely na juh. Červený koniec magnetky nazývame severný magnetický pól (označujeme ho N) a biely koniec nazývame južný magnetický pól (označujeme ho S).

Označenie magnetických pólov vychádza s anglických názvov pre sever a juh – north a south. Continue reading

Magnetické pole Zeme

Už pred viac než 2000 rokmi Číňania zistili, že magnet, ak sa môže voľne otáčať, ukazuje jedným pólom magnetu na sever a druhým na juh.

Keďže tú časť magnetickej strelky kompasu ktorá ukazuje na sever, sme nazvali severný magnetický pól a ktorá ukazuje na juh,  južný magnetický pól a rovnaké magnetické póly sa odpudzujú a opačné priťahujú,  na severnej pologuli sa nachádza južný magnetický pól Zeme a na južnej sa nachádza severný magnetický pól Zeme. Pozri obrázok vľavo. V skutočnosti sa magnetické póly Zeme nenachádzajú presne na severnom a južnom póle, sú mierne posunuté. Túto skutočnosť schematicky znázorňuje obrázok vpravo (čierna priamka je os otáčania Zeme, modrá pramka je spojnica medzi severným a južným geomagnetickým pólom). Continue reading

Skupenstvá látok

Každý pozná látku, ktorú nazývame voda. Vyskytuje sa v troch základných formách:

 • ľad
 • voda – vodou obvykle nazývame vodu, ak je v kvapalnom skupenstve, voda je pritom vodou vo všetkých uvedených formách
 • para – alebo vodná para

Štvrtou formou je sneh, čo je zmes ľadu a vzduchu, v ktorej vzduch zaberá väčšinu objemu.

Aj iné látky sa môžu vyskytovať v týchto troch základných formách. Tieto formy nazývame skupenstvá látok:

 • tuhé skupenstvo – tuhá látka
 • kvapalné skupenstvo – kvapalina; kvapalná látka
 • plynné skupenstvo – plyn; plynná látka
 • (plazma) – ionizovaný plyn

Continue reading

Sila

Definícia sily

Sila je fyzikálna veličina, ktorá predstavuje veľkosť vzájomného pôsobenia telies. Jej značka je F

Jednotkou sily je newton, značka je N.

Jeden newton je sila, ktorá udelí telesu s hmotnosťou 1 kg zrýchlenie jeden meter za sekundu na druhú.

Kedysi ste sa naučili inú definíciu jedného newtona: Jeden newton je sila, ktorou je priťahované gravitačnou silou teleso s hmotnosťou 100 gramov. (Správne by tam malo byť je približne sila, na rôznych miestach Zeme, je gravitačné zrýchlenie rôzne) .

1N=1\frac{kg}{s^2}=1\,kg \cdot s^{-2}

Sila je určená veľkosťou, smerom a pôsobiskom (miesto kde sila pôsobí). Graficky ju znázorňujeme, ako orientovanú úsečku.

Poznámka: Fyzikálne veličiny, ktoré majú okrem veľkosti aj smer nazývame vektorové veličiny, alebo len vektory. Fyzikálne veličiny, ktoré sú určené iba veľkosťou nazývame skaláry alebo skalárne veličiny. Skalárnou veličinou je napríklad hmotnosť, vektorovou je napríklad rýchlosť, sila, zrýchlenie.

Pôsobenie sily na teleso môže mať tieto účinky:

 • teleso sa zdeformuje
 • teleso sa uvedie do pohybu
 • teleso zmení smer rýchlosti
 • teleso sa zastaví
 • teleso sa začne otáčať
 • teleso sa prestane otáčať
 • s telesom sa udeje viacero z vyššie uvedených účitnkov

Skúmanie sily

 • Keď vietor poláme stromy, odnesie strechu alebo voda odnesie most, hovoríme, že silný vietor alebo silný prúd vody pôsobili ničivou silou.
 • Keď nedokážeme odniesť ťažký kufor, vravíme, že nemáme dosť sily.
 • Nie vždy v bežnej reči používame slovo sila v rovnakom význame, ako sa používa vo fyzike. Napríklad „sila zvyku“ alebo „sila myšlienky“ sú hovorové spojenia, prenesené významy slova.

Príklady prejavov pôsobenia sily

prikladysily

V hore uvedených príkladov telesá pôsobili na seba tak, že sa navzájom dotýkali.

Pôsobenie sily na diaľku

 • Keď spadne jablko zo stromu, napohľad naň nepôsobilo žiadne teleso, napriek tomu naň pôsobila nejaká sila.
 • Keď vidíme Mesiac, čosi ho udržuje na oblohe. Neodletí do vesmíru ani nespadne ako to jablko na Zem.
 • V oboch prípadoch pôsobí ten istý druh sily. Aký druh  sily to je?

Telesá pôsobia na seba silou

ucinky-sily

 

 

Bezpečnosť pri práci. Vnútorný poriadok učebne fyziky

Na prvej hodine som vás oboznámil s vnútorným poriadkom učebne fyziky. Nasledujúci poriadok si pozorne prečítajte a dajte rodičom podpísať do žiackej knižky, že ho prečítali tiež.

 

Vnútorný poriadok učebne fyziky

Poučenie o bezpečnosti pri práci

 1. Žiak vchádza do učebne v sprievode učiteľa.

 2. Žiak má vyhradené pracovné miesto aj miesto na uloženie osobných vecí. Do učebne nemá nosiť jedlo ani predmety, ktoré s vyučovaním nesúvisia.

 3. Žiak pracuje presne podľa návodu alebo pokynov vyučujúceho a používa iba predpísané pomôcky.

 4. V učebni pracuje žiak ticho a zbytočne neopúšťa svoje pracovné miesto.

 5. So zariadením učebne aj so zverenými pomôckami zaobchádza žiak čo najšetrnejšie. Zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil svojou nedbalosťou.

 6. Žiak dodržiava bezpečnostné pokyny pri práci, aby neohrozil seba ani spolužiakov. Prípadné nehody ihneď hlási vyučujúcemu.

 7. Učebňu môže žiak opustiť iba so súhlasom vyučujúceho.

 8. Pokusy s otvoreným ohňom a s elektrickými spotrebičmi vykonáva iba vyučujúci.

 9. Hasiaci prístroj je pri vstupných dverách do učebne, keď sa z učebne vychádza vpravo. Prístroj je práškový, možno ním hasiť aj zariadenia pod napätím.

 10. Lekárnička je meter napravo od hasiaceho prístroja.

Pokyny pre riešenie slovných úloh z fyziky

Riešenie slovnej úlohy musí obsahovať:

 • Zápis (v zápise môžete previesť hodnoty na základné jednotky). V zápise uvediete známe veličiny s hodnotami a jednokami a veličiny, ktoré máte vypočítať, pri nich napíšete otáznik. V zápise môžete uviesť tiež obrázok, ak je potrebný k riešeniu úlohy.
 • Všeobecné riešenie pomocou vzorcov.
 • Dosadenie hodnôt zadania do vzorcov pričom zapisujte aj jednotky (prepočítajte aj jednotky, ak vám sedí rozmerová skúška, obvykle bude v poriadku aj riešenie, až na prípadné bezrozmerné konštanty)
 • Výpočet z týchto hodnôt.
 • Napísanie odpovede celou vetou. Pokiaľ bude v riešení iba vypočítaná hodnota a nebude napísaná slovná odpoveď stratíte za úlohu jeden bod.

Continue reading

Vitajte na stránke Výuka

Vitajte na stránke Výuka. Postupne tu budem zverejňovať podklady k odučeným hodinám z predmetov Fyzika, Matematika a Technická výchova. Sporadicky sa tu môže čosi objaviť aj z iných predmetov, napríklad z matematiky, ktorú síce v súčasnosti neučím, ale mojou pôvodou aprobáciou je matematika a fyzika.

RNDr. Tibor Menyhért