marec 2024

Meranie tepelnej kapacity železnej kocky a hmotnostnej tepelnej kapacity železa

Pri meraní sme nevzali do úvahy tepelnú kapacitu kalorimetra. Toto meranie bolo realizované na hodine fyziky 7.B v roku 2024.

 • Prázdny kalorimeter sme položili na digitálnu váhu, stlačili sme tlačítko Tara
 • Do kalorimetra sme naliali studenú vodu a digitálna váha odmerala jej hmotnosť.
  m_1=129,6\, g=0,1296\, kg
 • Do kalorimetra sme vložili teplomer, počkali sme, kým sa teplota ustáli.
  t_1=21,3\, ^oC
 • V rýchlovarnej kanvici sme zohriali vodu, do kadičky sme vložili železnú kocku a zaliali ju horúcou vodou. Po niekoľkých minútach sme odmerali teplotu vody v kadičke, túto teplotu sme pokladali za teplotu kocky.
  t_2=63,2\,^oC
 • Kocku sme rýchlo vybrali z kadičky a vložili do kalorimetra.
 • Čakali sme, kým teplota vody v kalorimetri stúpala, keď prestala stúpať, zapísali sme dosiahnutú teplotu.
  t=24,8\,^oC
 • Vypočítali sme množstvo tepla, ktoré kocka odovzdala vode
  Q_1=c_1\cdot m_1 \cdot \Delta t_1
  Q_1=4180 \frac{ J}{ kg\cdot ^oC} \cdot 0,1296\, kg \cdot 3,5\,^oC
  Q_1=1896\, J
 • Množstvo prijatého a odovzdaného tepla je rovnaké.
  Q_1=Q_2
 • Odovzdané teplo možno vyjadriť ako súčin tepelnej kapacity kocky a rozdielu pôvodnej a konečnej teploty.
  Q_2=C \cdot \Delta t_2
  C= \cfrac{Q_1}{\Delta t_2}
  C= \cfrac{1896\, J}{63,2^oC-24,8^oC}
  C=49,38 \frac{J}{^oC}
 • Hmotnostnú tepelnú kapacitu dostaneme ako podiel tepelnej kapacity telesa a jeho hmotnosti. Odvážili sme hmotnosť železnej kocky a vypočítali sme hmotnostnú tepelnú kapacitu železa.
  m_2=128,2\,g=0,1282 \,kg
  c=\cfrac{C}{m_2}
  c=\cfrac{49,38}{0,1282}=385\frac{ J}{ kg\cdot ^oC}
 • Vo fyzikálno-chemických tabuľkách sme vyhľadali hmotnostnú tepelnú kapacitu železa, jej hodnota je:
  c_{Fe}=450\frac{ J}{ kg\cdot ^oC}
  Nami nameraná hodnota bola o 14,44% menšia než tabuľková.

Analýza prečo sme namerali menej, než je v tabuľkách?

 1. Nevzali sme do úvah tepelnú kapacitu kalorimetra. Kocka odovzdala teplo nielen vode, ale aj kalorimetru. Keď ju odmeriame, môžeme naše meranie upresniť.
 2. Vždy sa dopúšťame nejakej chyby merania, pri meraní teploty sme sa mohli pomýliť trikrát najmenej o pol desatiny stupňa, chyby sme sa mohli dopustiť aj pri meraní hmotnosti vody a kocky.
 3. Pri pokuse dochádzalo aj k tepelnej výmene s prostredím, pri prenose kocky do kalorimetra a hoci je kalorimeter zostrojený tak, aby sa minimalizovala tepelná výmena s okolím, predsa len k nejakej výmene dochádza.

Vzhľadom na vyššie uvedené je 14,44% chyba prijateľná.

Meranie tepelnej kapacity kalorimetra

Ak tepelná výmena netrvá pridlho, stačí zistiť tepelnú kapacitu vnútornej nádoby. Kalorimeter, ak sme doň predtým nenaliali/nevyliali vodu, má rovnakú teplotu, ako je teplota miestnosti. Takže odmeriame teplotu miestnosti označme ju t_1. Zohrejeme vodu a odmeriame jej teplotu. Označme ju t_2. Odmeriame hmotnosť vody m_2. Horúcu vodu nalejeme do kalorimetra a počkáme, kým sa teplota neustáli. Ustálenú teplotu označme t.

Z kalorimetrickej rovnice plynie, že množstvo tepla, ktoré kalorimeter prijal sa rovná množstvu tepla, ktoré voda odovzdala.

Continue reading

Kalorimetrická rovnica

Ak máme dve telesá, jedno teplejšie a druhé chladnejšie, ak sú tieto telesá v kontakte, dôjde k tepelnej výmene, teplejšie teleso odovzdá teplo chladnejšiemu a chladnejšie teleso príjme teplo od teplejšieho. Tepelná výmena trvá, až kým budú mať obe telesá rovnakú teplotu.

Ak prijaté teplo označíme Q_1 a odovzdané teplo Q_2 a telesá si nevymieňajú teplo s prostredím, platí kalorimetrická rovnica: Q_1=Q_2 . Množstvo prijatého tepla sa rovná množstvu odovzdaného tepla.

Continue reading

Tepelná kapacita telesa

Tepelná kapacita telesa je množstvo tepla, ktoré je potrebné na zohriatie telesa o jeden stupeň celzia. Tepelnú kapacitu telesa označujeme veľkým C. Pri rôznych teplotách je tepelná kapacita telesa rôzna, ak rozdiel teplôt nie je veľký, môžeme tepelnú kapacitu telesa pokladať za konštantnú.

Množstvo tepla, ktoré teleso prijme alebo odovzdá pri tepelnej výmene závisí od jeho tepelnej kapacity a rozdielu teplôt \Delta t.

\Delta t=t_2-t_1, kde t_1 je pôvodná teplota telesa a t_2 je konečná teplota telesa.

Q=C\cdot\Delta t

Ak sa chceme vyhnúť záporným hodnotám tepla, môžeme v \Delta t na prvé miesto dať vyššiu teplotu.

Tepelná kapacita telesa rastie s jeho hmotnosťou. Koľkokrát je hmotnosť telesa z tej istej látky väčšia, toľkokrát je väčšia jeho tepelná kapacita. Na základe toho môžeme zaviesť termín hmotnostná tepelná kapacita.

Hmotnostná tepelná kapacita látky je množstvo tepla potrebné na zohriatie 1 kg látky o jeden stupeň celzia. Označujeme ju malým c. Hmotnostnú tepelnú kapacitu vypočítame zo vzorca:

c=\frac{ C}{m} kde m je hmotnosť telesa.

Hmotnostnú tepelnú kapacitu jednotlivých látok nájdeme v matematicko fyzikálno chemických tabuľkách. Môžeme ju tiež zistiť meraním a výpočtom z kalorimetrickej rovnice.

LátkaHmotnostná tepelná kapacita [c] \frac{ J}{ kg\cdot ^oC}
voda4180
hliník
meď
železo
olovo
ľad
vodík
dusík

Prevod python scriptu do exe súboru

Python je interpretačný jazyk a na spúšťanie python skriptov musíme mať nainštalovaný python interpreter. Ak máme skript odladený a chceme ho posunúť ďalej ako aplikáciu, prevedieme ho zo scriptu na exe súbor, ktorý bude bežnou spustiteľnou windows aplikáciou, bez potreby inštalovania python interpretra. V takom prípade si používatelia skript nebudú môcť sami upravovať.
Ako na to?

Continue reading