Fyzikálne veličiny, jednotky a meradlá

Pre každú vlastnosť, ktorú možno merať, možno zaviesť fyzikálnu veličinu a jednotku merania. Zatiaľ ste sa oboznámili s nasledujúcimi fyzikálnymi veličinami a ich jednotkami, alebo ste ich používali v bežnom živote.

Fyzikálna veličina Značka fyz. veličiny Jednotky fyz. veličiny Značky jednotiek Meradlá
dĺžka l, d meter m meter, pravítko, posuvné meradlo, skladací meter, laserový alebo ultrazvukový diaľkomer, …
plocha

(v matematike obsah)

S meter štvorcový m^2 odmeráme rozmery a vypočítame plochu
objem V liter, meter kubický l\,, m^3 odmerný valec, odmerka, plynomer, vodomer, pri pravidelných telesách odmeráme rozmery a vypočítame objem
hmotnosť m kilogram, tona, metrický cent kg, t, q váhy
sila F newton N silomer
tlak p pascal Pa tlakomer, barometer, výpočtom zo vzorca p=\cfrac{F}{S}
čas t, \tau sekunda, minúta, hodina, deň s, min, h hodiny, stopky
teplota t, T
veľkým T sa zvykne označovať teplota, ak je udávaná v kelvinoch
stupeň celsia, kelvin ^oC, K teplomer

Teplotou a časom sme sa zatiaľ nezaoberali, ale v bežnom živote sa s nimi pravidelne stretávate. Niektoré veličiny majú viacero značiek. Napríklad rozmery kvádra označíme a, b, c – pričom ide o dĺžku vo všetkých troch prípadoch. Čas a teplota majú značku t, aby sa neplietli, ak skúmame teplotu v závislosti na čase, tak použijeme alternatívne označenie. Tiež si treba dať pozor a nezamieňať si značky fyzikálnych veličín a značky jednotiek. Napríklad m je značka hmotnosti, no zároveň je to značka metra a ešte to môže byť predpona mili – jedna tisícina. Z kontextu by vždy malo byť jasné, o čo v danom prípade ide. Značky veličín obvykle pochádzajú zo začiatočného písmena v angličtine V – volume, t – time, … Takže, ak si niekedy nebudete vedieť spomenúť na značku fyzikálnej veličiny, skúste si spomenúť, ako sa táto veličina povie po anglicky.

Prečo nepoužívame značky veličín, ktoré by pochádzali zo slovenskej terminológie? Fyzika, ale aj iné vedy, vyžadujú medzinárodnú spoluprácu, preto fyzici všetkých krajín používajú rovnaké značky, takže keď fyzik uvidí nejaký vzorec v článku v cudzom jazyku, môže pochopiť, o čom sa v článku píše, hoci daný jazyk nepozná.

print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *