Množiny a operácie s množinami

Množina je súbor objektov o ktorých vieme rozhodnúť, či do množiny patria.
Množiny obvykle označujeme veľkými písmenami.

Prvok množiny: Objekt, ktorý do množiny patrí, nazývame prvok množiny.

Prvky množiny obvykle označujeme malými písmenami.

Výraz p\in A čítame ako p je prvkom A.

Výraz p\notin A čítame ako p nie je prvkom A.

Podmnožina: Ak pre každý prvok množiny A platí, že je prvkom množiny B množina A je podmnožinou B

Výraz A\subseteq B čítame ako A je podmnožinou B.

Vlastná podmnožina: Ak existuje aspoň jeden prvok množiny B, ktorý nie je prvkom A a A je podmnožinou B, potom A je vlastnou podmnožinou B.

Značíme výrazom: A\subset B

Grafické vyjadrenie podmnožiny

B je podmnožina A
A je nadmnožina B

Príklady množín a ich podmnožín:

  • množina cicavcov je podmnožinou množiny zvierat
  • množina zvierat je podmnožinou množiny živočíchov
  • množnina párnych čísel je podmnožinou celých čísel
  • množina dravcov nie je podmnožinou množiny cicavcov – existujú aj dravé vtáky a dravé ryby
  • množina žiakov triedy je podmnožinou žiakov školy

Nadmnožina: Ak množina A obsahuje všetky prvky množiny B, množinu A nazývame nadmnožina množiny B.

Prázdna množina: Množina, ktorá nemá prvky sa nazýva prázdna množina.

Značíme buď { } alebo \emptyset

Množinu môžeme určiť troma spôsobmi:

  • vymenovaním prvkov
  • uvedením vlastností, ktoré majú prvky spĺňať
  • množinovými operáciami

a kombináciou hore uvedených spôsobov.

Operácie s množinami

Zjednotenie množín: Zjednotením množiny A a množiny B je množina všetkých prvkov, ktoré sú prvkami množiny A alebo množiny B.

Značíme: A\cup B

Zjednotenie množín môžeme zapísať v tvare A\cup B= \{\forall p, \, p\in A \, \lor\, p \in B\}

Poznámka: \lor je logická spojka alebo.

Graficky možno zjednotenie vyjadriť pomocou Vennovho diagramu:

Zjednotenie množín A a B.

Prienik množín: Prienikom množiny A a množiny B je množina všetkých prvkov, ktoré sú prvkami množiny A a množiny B.

Značíme: A\cap B

Prienik množín môžeme zapísať v tvare: A\cap B= \{\forall p, \, p\in A \, \land\, p \in B\}

Poznámnka: \land je logická spojka a.

Grafické vyjadrenie prieniku množín Vennovym diagramom

Prienik množín A a B

Rozdiel množín: Rozdiel množín A a B je množina všetkých prvkov, ktoré patria do A a nepatria do B.

x \in A - B \Leftrightarrow (x \in A \land x \notin B)

Vennov diagram rozdielu množín

Rozdiel množín A a B

Zdroje

Obrázky sú prevzaté z wikipédie.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Rozdiel_mno%C5%BE%C3%ADn

https://sk.wikipedia.org/wiki/Prienik_(matematika)

https://sk.wikipedia.org/wiki/Zjednotenie_(matematika)

print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *