Tlak

Tlak je fyzikálna veličina. Značka p. Tlak je sila pôsobiaca na jednotku plochy.

Jednotkou tlaku je pascal. Značka Pa. 1\,Pa=1\cfrac{N}{m^2}. Slovom: Jeden pascal je sila jeden newton pôsobiaca na jeden meter štvorcový.

Vzorec pre výpočet tlaku je: p=\cfrac{F}{S}

Vlastnosti kvapalín a plynov

Kvapaliny sú (takmer) nestlačiteľné, pri danej teplote majú rovnaký objem bez ohľadu na pôsobiaci tlak. Prispôsobujú sa tvaru nádoby. Sú tekuté. Keď je kvapalina v pokoji, jej hladina sa ustáli vo vodorovnej polohe.

Medzi molekulami kvapaliny pôsobí príťažlivá sila a odpudivá sila. Odpudivá sila so zmenšujúcou sa vzdialenosťou rastie výrazne rýchlejšie než príťažlivá, obe s rastúcou vzdialenosťou prudko klesajú, prižťažlivá pomalšie. Molekuly sú v takej vzdialenosti, pri ktorej sú tieto sily rovnaké opačne orientované. Dôkazom toho, že je to tak, je nestlačiteľnosť kvapalín – odpudivá sila. Dôkazom príťažlivosti je tvorba kvapiek. (Text napísaný kurzívou ste sa asi neučili)

Plyny sú stlačiteľné. Expadujú. Vyplnia celú nádobu. Sú tekuté.

Vzdialenosti medzi molekulami plynu sú také veľké, že okrem okamihov vzájomných zrážok molekúl, nepôsobia medzi nimi žiadne sily. 

Keďže kvapaliny aj plyny tečú, nazývame ich tekutiny.

Pre kvapaliny a plyny platí Pascalov zákon.

Pascalov zákon: Tlak prenesený tekutinou je vo všetkých miestach tekutiny rovnaký a pôsobí všetkými smermi.

Pascalov zákon využívame v rôznych zariadenia: hydraulický lis, hydraulický zdvihák, vodovod, injekčná striekačka, nafukovanie pneumatiky hustilkou, …

print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *