Fyzikálne veličiny a jednotky

Základné jednotky sústavy SI

(niektoré z nich ste ešte nepreberali)

Základné jednotky SI
Meno Symbol Veličina Definícia
meter
m
dĺžka Meter je dĺžka dráhy, ktorú prejde svetlo vo vákuu za 1/299792458 sekundy.
kilogram
kg
hmotnosť Kilogram sa rovná hmotnosti medzinárodného prototypu kilogramu (platinoirídiový valec), ktorý je umiestnený v Medzinárodnom úrade pre miery a váhy v Paríži. Kilogram je základná jednotka SI s predponou; gram je definovaný ako odvodená jednotka rovná 1/1000 kilogramu; predpony ako mega sa pridávajú ku gramu, nie kilogramu; napr. Mg, nie Mkg. Je to jediná jednotka doteraz definovaná prototypom namiesto merateľného prírodného úkazu.
sekunda
s
čas Sekunda je trvanie presne 9 192 631 770 periód žiarenia, ktoré zodpovedá prechodu medzi dvoma hladinami veľmi jemnej štruktúry základného stavu cézia (133Cs) pri teplote 0 kelvinov(podľa 13. CGPM, 1967 – 1968).
ampér
A
elektrický prúd Ampér je stály elektrický prúd, ktorý pri prechode dvoma priamymi rovnobežnými nekonečne dlhými vodičmi zanedbateľného kruhového prierezu, umiestnenými vo vákuu vo vzdialenosti 1 m od seba, vyvolá silu 2×10−7 newtonu na 1 meter dĺžky vodičov.
kelvin
K
termodynamická teplota Kelvin je 1/273,16 termodynamickej teploty trojného bodu vody.
mól
mol
látkové množstvo Mól je látkové množstvo sústavy, ktorá obsahuje práve toľko elementárnych jedincov (entít), koľko je atómov v 0,012 kg čistého uhlíka (12C). Pri udávaní látkového množstva treba elementárne častice (entity) špecifikovať; môžu to byť atómy, molekuly, ióny,elektróny, iné častice alebo bližšie určené zoskupenia častíc. Ide približne o 6,02214199×1023entít.
kandela
cd
svietivosť Kandela je svietivosť zdroja, ktorý v danom smere vysiela monochromatické žiareniefrekvenciou 540×1012 hertzov, a ktorého žiarivosť v tomto smere je 1/683 wattu na steradián.

Poznámka: Presné znenie definícií základných jednotiek sústavy SI nemusíte ovládať. Podrobnejšie o sústave SI.

Ostatné fyzikálne veličiny a ich základné jednotky (z pohľadu sústavy SI sú odvodenými jednotkami jej základných jednotiek)

print

One Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *