Scratch

Pohyby

Dopredu

Sprite sa pohne dopredu v nastavenom smere o počet krokov zadaný v bloku. Ak chceme ísť dozadu, nastavíme záporné číslo.


VpravoVľavo

Smer sa zmení o počet stupňov zadaný v bloku vpravo. Ak použijeme záporné číslo, otočí sa vľavo. Blok Vľavo robí to isté, ale mení smer vľavo.


Skoč na náhodná pozícia

Spríte skočí na náhodné miesto. Keď kliknete na náhodná pozícia, zobrazia sa možnosti: náhodná pozícia, myš a názvy ostatných spritov.


Skoč na xy

Sprite skočí na pozíciu xy, x je pozícia v horizontálnom smere, vľavo – vpravo, y je pozícia vo vertikálnom smere, hore – dole. Pozícia 0,0 je v strede pracovnej plochy.


Kĺž sa na náhodná pozícia

Sprite sa kĺže, z miesta kde je, na náhodnú pozíciu zvolený počet sekúnd. Keď kliknete na náhodná pozícia, zobrazia sa možnosti: náhodná pozícia, myš a názvy ostatných spritov. Ak chceme naprogramovať, aby pes naháňal mačku, v bloku kĺž sa na namiesto náhodná pozícia zvolíme mačka.


Kĺž sa na xy

Sprite sa kĺže z miesta, kde sa nachádza na pozíciu x,y zvolený počet sekúnd.


Smerom

Nastavenie smeru v stupňoch, ktorým sa bude sprite hýbať, ak použijeme blok dopredu. Doprava je 90, Doľava -90, Hore 0, Dole 180. Po kliknutí na číslo v bloku, môžeme priamo nastaviť počet stupňov, alebo sa myšou presunieme na kruh nad blokom a ručičku nastavíme tým smerom, ktorý potrebujeme.


Smerom k

Nastavenie smeru k myši alebo k vybranému spritu. Keď použijeme blok Dopredu, sprite sa bude hýbať zvoleným smerom.


Zmeň x oZmeň y o

Zmení súradnicu x o zvolený počet krokov. Zmení súradnicu y o zvolený počet krokov. Doľava je -x Doprava je +x, smer Hore je +y Dole je -y.


Skoč na x – Skoč na y

Skočí na pozíciu x alebo y, druhá súradnica sa nezmení.


Ak na okraji odraz sa

Keď príkazom Dopredu dôjde sprite na okraj pracovnej plochy, odrazí sa. Ak došiel na okraj v horizontálnom smere, začne sa pohybovať opačným horizontálnym smerom, vertikálny sa nezmení a ak došiel na okraj vo vertikálnom smere, začne sa pohybovať opačným vertikálnym smerom, horizontálny sa nezmení.


Nastav otáčanie

Blok Nastav otáčanie určuje, ako sa zmení sprite pri zmene smeru. Možnosti sú:

  • vpravo-vľavo – ak smeruje doprava, má pôvodný tvar, ak smeruje doľava, zmení sa na svoj zrdkadlový obraz podľa osi súmernosti prechádzajúcej stredom spritu vedenej zhora nadol.
  • žiadne – stále má rovnaký tvar
  • podľa smeru – sprite sa otáča v smere ako je nastavený v bloku Smer

Pozícia x, Pozícia y, Smer

Ak klikneme na štvorček pred oválom, prefarbí sa na modro a v ňom bude biela fajka. Názov a hodnota sa budú zobrazovať na pracovnej ploche. Ak znova klikneme na štvorček, zmení sa na biely a Názov a hodnota sa prestanú zobrazovať. Ak niektorý z týchto oválov vložíme do bloku, kde inak dávame čísla, v bloku sa použije hodnota, ktorú má zvolený ovál.

print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *